Ang Lupong Patnugutan ang panloob na komiteng namamahala sa operasyon ng journal gaya ng pagpapatalastas ng tawag sa pagpapása; pagtanggap ng mga artikulo; unang pagbása at pagsasala sa mga artikulo; pagtiyak sa pagsunod ng mga artikulo sa mga pamantayang pangnilalaman, editoryal at etikal; pakikipag-ugnayan sa lupong tagasuri at mga mananaliksik; at iba pa.
Zendal Rosario Taruc
Zendel Rosario M. Taruc, PhD, LPT
Fajilan
Wennielyn F. Fajilan, PhD
Nibalvos
Ian Mark P. Nibalvos, MA, LPT