1. Maaaring maging bahagi ng journal ang mga pananaliksik ukol sa anumang paksa na may kinalaman sa mga napapanahong usapin at konsepto sa Filipino kaugnay ng iba pang disiplina/konsepto gaya ng: wika, komunikasyon, panitikan, sining, kultura, edukasyon, agham panlipunan, ekonomiya, politika, pamamahala, globalisasyon, relihiyon, teolohiya, pilosopiya, ideolohiya, mass media, identidad, sikolohiya, kasarian, arkitektura, agham at teknolohiya, at iba pa.

2. Ang papel ay dapat magtaglay ng sumusunod na mga katangian:

a. napapanahon, interdisiplinaryo at makabuluhang paksang makapag-aambag sa diskursong Filipino na maaaring makapagpayaman sa mga kurso sa pananaliksik sa Filipino;
b. may sapat na lawak at lalim ng pagtalakay sa paksa batay sa mga matitibay na ebidensya, angkop na metodo, at masinop na pagkilala sa mga sanggunian; at
c. tuwiran at malinaw ang pagtalakay sa paksa ayon sa pamantayan ng mahusay na akademikong publikasyon.

3. Ang mungkahing papel ay maaaring bahagi ng gradwadong tesis, disertasyon o presentasyon sa isang kumperensiya o anumang pananaliksik na hindi pa nailalathala sa anumang anyo.

4. Ang haba ng papel ay hindi hihigit sa 6,500 salita. Kalakip nito ang 250-300 salitang abstrak at limang susing salita sa format na Times New Roman 12, doble-espasyo, Microsoft Word.

5. Ang dokumentasyon ay estilong parentetikal-sanggunian ayon sa format ng MLA Eight Edition.

6. Tungkulin ng awtor na kumuha ng permiso para sa anumang materyal na may karapatang-ari at isumite ito sa Lupong Patnugutan.

7. Tumatanggap ng papel sa buong taon. Ang mga papel na natanggap hanggang ika-31 ng Disyembre ang bubuo sa journal sa taon kung kailan ito natanggap.

8. Para sa suskrisyon at iba pang katanungan, makipag-ugnayan sa Lupong Patnugutan sa hasaan@ust.edu.ph.