Tungkulin ng awtor na kumuha ng permiso para sa anomang materyal na may karapatang-ari at isumite ito sa Lupong Patnugutan. Dapat ding dumaan sa Ethics Board ng unibersidad ng may-akda ang kaniyang saliksik, kung kailangan, at tugunan ang mga pamantayang titiyak ng etikal na pagsasagawa ng pananaliksik.

Tawag sa Pagpapása ng Artikulo

TOMO VI - 2020

Inaanyayahan ang lahat na magpása ng kanilang artikulo para sa Tomo VI (2020) ng Hasaan Journal. Tinatanggap ang lahat ng papel na naisulat mula Enero hanggang Setyembre 2020, lalo na ang mga may kinalaman sa pandemyang COVID-19. Tatanggap ng lahok hanggang Setyembre 30, 2020.

Magpasa ng artikulo