Tungkulin ng awtor na kumuha ng permiso para sa anomang materyal na may karapatang-ari at isumite ito sa Lupong Patnugutan. Dapat ding dumaan sa Ethics Board ng unibersidad ng may-akda ang kaniyang saliksik, kung kailangan, at tugunan ang mga pamantayang titiyak ng etikal na pagsasagawa ng pananaliksik.

Tawag sa Pagpapása ng Artikulo

TOMO VII - 2021

Inaanyayahan ang lahat na magpása ng kanilang artikulo para sa Tomo VII (2021) ng Hasaan Journal. Tinatanggap ang lahat ng papel tungkol sa lingguwistika, estruktura, pagpaplanong pangwika, pagsasalin, panitikan, aralíng kultural, aralíng Filipino, o anomang disiplina na naisulat sa wikang Filipino mula Enero-Oktubre 2021. Tatanggap ng lahok hanggang Oktubre 31, 2021.

Magpasa ng artikulo