Tungkulin ng awtor na kumuha ng permiso para sa anumang materyal na may karapatang-ari at isumite ito sa Lupong Patnugutan. Dapat ding dumaan sa Ethics Board ng unibersidad ng may-akda ang kaniyang saliksik kung kailangan at tugunan ang mga pamantayang titiyak ng etikal na pagsasagawa ng pananaliksik.

Tawag sa pagpapasa ng artikulo

TOMO V - 2018

Inaanyayahan ang lahat na magpasa ng kanilang artikulo para sa Tomo V (2018) ng Hasaan. Tinatanggap ang lahat ng papel na naisulat mula Enero hanggang Disyembre 2018. Tatanggap ng lahok hanggang Abril 30, 2019.

Magpasa ng artikulo